Module 1 HD en ED, theorie en beeldmateriaal
Les 1 Introductie module HD en ED
Les 2 HD: theorie en beeldmateriaal
Les 3 ED: theorie en beeldmateriaal
Module 2 HD en ED: praktijkles
Les 1 Massagetechnieken bij HD en ED